Ustaw jako startową
Zapisz do ulubionych
Drukuj stronę
Oficjalna strona miasta
Towarzystwo Przyjaciół Mszczonowa

[ strona główna ] [ aktualności ] [ Wiadomości Mszczonowskie ] [ pliki do pobrania ] [ galeria ] [ linki ] [ kontakt ]
Statut TPM
Działalność TPM
Członkowstwo w TPM
Historia miasta
Kalendarium
Pocztówki
Niezależne forum
Archiwum
Komunikaty

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MSZCZONOWA
 

I. Nazwa, charakter i teren działania.
Art.1.
Organizacja nosi nazwę: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MSZCZONOWA.
Art. 2.
Siedziba Zarządu Towarzystwa jest miasto Mszczonów.
(adres: 96-320 Mszczonów, ul. Jana Maklakiewicza 9)
Art. 3.
Towarzystwo jest stowarzyszeniem samodzielnym, niezależnym od jakichkolwiek organizacji lub ugrupowań i działa zgodnie z postanowieniami swojego Statutu, programu i wewnętrznych regulaminów. Uznając zasady  ustrojowe określone konstytucją RP Towarzystwo kieruje się w życiu wewnętrznym normami demokratycznymi a realizując zadania lokalne ma na uwadze dobro społeczne.
Art.4.
Towarzystwo rozwija swoja działalność w obrębia miasta Mszczonowa i okolic kulturalnie i gospodarczo związanych z miastem- zwanych dalej łącznie: terenem działania Towarzystwa.
Art.5.
Towarzystwo posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: " Towarzystwo Przyjaciół Mszczonowa" i herbem miasta po środku, oraz pieczątki podłużnej z napisem: Towarzystwo przyjaciół Mszczonowa 96-320 Mszczonów, ul. Jana Maklakiewicza 9.

II. Cele i środki działania
Art. 6.
Celem działalności Towarzystwa jest:
1. Poznanie, utrwalenie i popularyzowanie dziejów miasta i okolic;
2. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów i dokumentów dotyczących historii i współczesnego życia miasta i okolic ze szczególnym uwzględnieniem historii powstania i rozwoju inicjatyw obywatelskich;
3. Popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla terenu działania Towarzystwa oraz ludzi wywodzących się ze Mszczonowa i okolic a zasłużonych na innym terenie.
4. Utrzymywanie łączności z ludĽmi pochodzącymi z terenu działania Towarzystwa a mieszkającymi w innych miejscowościach - w celu ich aktywizacji w ramach statutowej działalności Towarzystwa;
5. Udzielenie pomocy w kształceniu młodzieży szczególnie uzdolnionej w celu jej póĽniejszej aktywizacji zawodowej dla potrzeb terenu działania Towarzystwa;
6. Opiekowanie się miejscami i obiektami związanymi z historią miasta i okolic;
7. Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz ochrony środowiska i pomników przyrody na terenie działania Towarzystwa;
8. Popieranie, podejmowanie i rozwijanie bieżących inicjatyw indywidualnych i zbiorowych zmierzających do ożywienia kulturalnego, społecznego i gospodarczego miasta i okolic;
9. Przygotowywanie nieperiodycznych wydawnictw dotyczących dawnej i współczesnej historii miasta i okolic z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego (jak rozwój oświaty i kultury, historia organizacji społecznych, młodzieżowych, działalność związków organizacji wyznaniowych, martyrologia ludności polskiej i żydowskiej, zniszczenia wojenne i odbudowa miasta i okoli, walka z okupantem i kształtowanie się lokalnej władzy demokratycznej itp.) - składających się łącznie na monografię - kronikę miasta i okolic;
10.  Organizowanie izb pamięci oraz gromadzenie pamiątek i eksponatów dla zbiorów przyszłego muzeum ziemi Mszczonowskiej;
11. Organizowanie obchodów rocznicowych, imprez kulturalnych i krajoznawczo-turystycznych oraz działalności odczytowych, których celem jest umacnianie więzi między ludĽmi, krzewienie dobrych obyczajów, umiłowanie i poświecenie dla rodzinnej miejscowości;
12. Wydawanie lokalnego czasopisma informacyjnego o bieżących sprawach miasta i Stowarzyszenia;
13. Inicjowanie, organizowanie bądĽ popieranie innych działań społecznie użytecznych dla miasta i okolic.

Art. 7.
Zakreślone cele Towarzystwo realizuje poprzez:
1. Wyzwalanie, pobudzanie i organizowanie aktywności obywatelskiej w działaniu na rzecz miasta i okolic;
2. Współpracę z organami władzy i administracji, samorządem lokalnym, instytucjami gospodarczymi i społecznymi oraz innymi organizacjami istniejącymi na terenie działania Towarzystwa;
3. Wykorzystywanie prasy i innych środków masowego przekazu;
4. Inicjowanie i popieranie prac badawczych poświeconych problemom istotnym dla miasta i okolic oraz prowadzenie własnych studiów i analiz badawczych;
5. Organizowanie konkursów dotyczących różnych inicjatyw bądĽ rozwiązywanie ważnych dla miasta i okolic problemów;
6. Organizowanie prac społecznych, prostych i specjalistycznych, wykonywanych przez członków Towarzystwa i jego sympatyków ( jak np. pomoc prawna dla obywateli, pomoc zdrowotna, projektowa, oświatowa itp.);
7. Wykorzystywanie wszelkich innych środków i metod prawnie nie zabronionych, w tym również różnych form działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez Towarzystwo, jeśli zajdzie tego potrzeba.

III.  Członkowie i ich prawa i obowiązki
Art. 8.
Członkowie towarzystwa dzielą się na:
a) członków rzeczywistych
b) członków wspierających
c) członków honorowych
d) członków-juniorów.
1. Członkiem rzeczywistym może zostać każda osoba fizyczna, pełnoletnia i zdolna do działań prawnych, lub osoba prawna (instytucja, organizacja). Członkowie prawni biorą udział w wewnętrznym życiu Towarzystwa za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, któremu przysługują prawa członka rzeczywistego.
2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność Towarzystwa materialnie, prawnie lub politycznie albo moralnie z uwagi na zakres swego wpływu. Członkostwo wspierające nie wyklucza członkostwa rzeczywistego, z tym, że prawni członkowie wspierający działają za pośrednictwem swego przedstawiciela, któremu przysługują prawa członka rzeczywistego.
3. Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub terenu jego działania Towarzystwo może przyznać członkostwo honorowe. Członkostwo honorowe nie wyklucza członkostwa rzeczywistego.
4. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą zostać członkami-juniorami. Członkowie juniorzy ( młodzież szkolna, harcerze itp.) tworzą oddzielne grupy-koła przy swoich instytucjach, za zgodą i pod opieką przedstawicieli tychże instytucji. Pełnoletni członkowie należący do kół juniorów posiadają prawa członków rzeczywistych.
Art. 9.
Członkiem rzeczywistym / lub członkiem - juniorem/ zostaje się poprzez pisemne zgłoszenie przystąpienia do Towarzystwa tj. podpisanie deklaracji członkowskiej. Deklarację niepełnoletniego członka - juniora podpisuje także jego prawny opiekun.
O woli bycia członkiem wspierającym osoba fizyczna lub prawna informuje Towarzystwo w dowolnej formie. /pismo, oświadczenie/ z ewentualnym określeniem przedstawiciela osoby prawnej jak w art.8 p.2, oraz formy i zakresu pomocy udzielanej Towarzystwu.
Art. 10.
Członkostwo rzeczywiste wygasa na skutek:
  a) wystąpienia z Towarzystwa osoby fizycznej lub prawnej w wyniku oświadczenia woli, z tym, że osoby prawne odwołują swoich przedstawicieli w formie pisemnej;
 b) z przyczyn naturalnych;
 c) skreślenia w wyniku działalności niezgodnej ze Statutem Towarzystwa na podstawie decyzji Komisji Kontrolno- Rewizyjnej.
Art. 11.
Prawa członków Towarzystwa:
Rzeczywisty członek ma prawo:
1. brać udział w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem stanowiącym;
2. wysuwać kandydatów do władz Towarzystwa;
3. wybierać przez głosowanie władze Towarzystwa;
4. oceniać działalność Towarzystwa i jego władze oraz zgłaszać swoje wnioski i postulaty;
5. korzystać ze wszystkich urządzeń będących własnością Towarzystwa;
6. uczestniczyć we wszystkich imprezach Towarzystwa;
7. współuczestniczyć w określaniu programów , planów pracy i regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;
8. odwoływać się od decyzji władz Towarzystwa dotyczących jego spraw aż do Walnego Zgromadzenia;
9. nosić oznakę Towarzystwa.
Niepełnoletni członkowie - juniorzy posiadają  prawa  członków rzeczywistych, z tym że prawa wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 7, ograniczone są do ram organizacyjnych ich macierzystego koła.
Na wniosek Zarządu przedstawiciele poszczególnych grup juniorów mogą być dołączeni do Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.
Art. 12.
Do obowiązków członka rzeczywistego i członka - juniora należy:
1. przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;
2. czynne współrealizowanie programu i podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz Towarzystwa;
3. opłacanie składek określonych przez władze Towarzystwa, z tym, że członkowie honorowi oraz juniorzy sami określają wysokość składki.
Członkowie wspierający / nie będący członkami rzeczywistymi/ nie podlegają żadnym uchwałom Towarzystwa .
W odniesieniu do członków prawnych postanowienia Statutu i uchwał dotyczą  wyłącznie ich przedstawicieli, posiadających prawa członka rzeczywistego.
Członkowie Towarzystwa tworzą koła , których podstawą jest więĽ terytorialna lub instytucjonalna .

IV. Władze Towarzystwa
Art. 13.
1. Walne Zgromadzenie Członków
2.  Zarząd
3.  Komisja Kontrolno- Rewizyjna
Art. 14.
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd oraz:
a) na wniosek Komisji Kontrolno - Rewizyjnej,
b) na pisemne żądanie przynajmniej 1/4 członków Towarzystwa
Walne Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwały wiążącej wszystkich członków:
- w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków + 1,
- w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, jednak nie mniej niż 10% będących na ewidencji.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków przynajmniej na 14 dni przed datą Zgromadzenia, w sposób gwarantujący dotarcie informacji.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a jedynie zmiany Statutu, uchwalenie budżetu, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz decyzja o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga większości kwalifikowanej.
Art. 15.
Do zadań Walnego Zgromadzenia członków należy:
1. uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Towarzystwa;
2. wybór prezesa, Zarządu i Komisji Kontrolno- Rewizyjnej;
3. uchwalenie regulaminów pracy dotyczących organów wybieralnych;
4. ustalenie wysokości składek członkowskich;
5. zatwierdzanie budżetu i bilansów;
6. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;
7. uchwalanie nabycia lub zbycia nieruchomości;
8. uchwalanie programów działalności Towarzystwa na okres poszczególnych kadencji Zarządu;
9. udzielanie absolutorium Zarządowi;
10. podejmowanie innych uchwał doniosłych dla działalności Towarzystwa.
Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy osoba / osoby/ wybrane przez Walne Zgromadzenie.
Art.16
Zarząd Towarzystwa składa się, z co najmniej 5- ciu członków, a przy większej znacząco liczbie członków Towarzystwa może składać się z:
 a) prezesa, b) trzech wiceprezesów, c) sekretarza, d) skarbnika, e) pięciu członków Zarządu, wybieranych w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie.
Zarząd wyłania prezydium składające się z prezesa, pierwszego wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i / okresowo rotowanych / jednego z pozostałych członków Zarządu i wiceprezesów. Prezydium jest wewnętrznym organem Zarządu i wykonuje zadania związane z przygotowaniem obrad Zarządu. Zarząd powołuje plenum Zarządu. Plenum jest instrumentem ściślejszego powiązania Zarządu z członkami i nie stanowi oddzielnego organu władz Towarzystwa. Do poszerzonego Zarządu / plenum Zarządu/ dołącza się z urzędu przewodniczących kół terenowych i nie obligatoryjnie przedstawicieli grup juniorów /wszystkich z głosem doradczym/.
Prezes Zarządu wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie obejmują funkcje po wewnętrznym ukonstytuowaniu się Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej sześciu wybieralnych członków Zarządu, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.
Art.17.
Do zadań Zarządu należy:
1. Ustalenie projektów programów i planów pracy Towarzystwa;
1. powoływanie odpowiednich komisji i zespołów problemowych;
1. przygotowywanie projektów organizacyjnych ważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Towarzystwo;
1. opracowywanie budżetów i sprawozdań na Walne Zgromadzenie;
1. zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów organów mianowanych;
1. przyjmowanie nowych członków i określenie struktury organizacyjnej;
1. bieżące sprawowanie kierownictwa;
1. reprezentowanie Towarzystwa w kontakcie z innymi instytucjami.
Pisma wysłane przez Zarząd muszą być podpisane przez Prezesa / lub pierwszego wiceprezesa / i sekretarza a w sprawach finansowych dodatkowo przez skarbnika. Czeki i dokumenty finansowe podpisuje Prezes lub pierwszy wiceprezes oraz skarbnik.
Art. 18.
Komisja Kontrolno Rewizyjna wybierana przez Walne Zgromadzenie składa się z przewodniczącego i co najmniej dwu członków, a może się składać z przewodniczącego, trzech jego zastępców i trzech członków. Przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie oddzielnie. Zastępców powołuje przewodniczący.
Do zadań Komisji Kontrolno-Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Zarządu oraz wszystkich Komisji i zespołów powoływanych przez Zarząd;
2. Kontrola działalności kół i grup terenowych;
3. Kontrola gospodarki i finansów Towarzystwa;
4. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz spraw spornych miedzy członkami
5. Orzekanie o pozbawieniu członkostwa;
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków;
7. Wnioskowanie o potrzebie zwołania Walnego Zgromadzenia;
8. Wnioskowanie o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.
Komisja Kontrolno-Rewizyjna podejmuje decyzje większością kwalifikowaną.

V. Majątek Towarzystwa.
Art. 19.
Majątek Towarzystwa stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz wierzytelności.
Art. 20.
Dochody Towarzystwa składają się z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, dotacji i wpływów z organizowanych z organizowanych imprez oraz działalności gospodarczej..
Art. 21
Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd, na podstawie zatwierdzonych budżetów i bilansów przez Walne Zgromadzenie. Decyzje w sprawie wydatków muszą  być formułowane na piśmie.

VI. Postanowienia końcowe
Art. 22.
Wszystkie funkcje pełnione są w Towarzystwie nieodpłatnie, na zasadzie pracy społecznej. W wypadku podjęcia szerszej działalności organizatorskiej, edytorskiej lub finansowo-gospodarczej Zarząd może zatrudnić odpłatnie niezbędne pomocnicze siły techniczne lub specjalistyczne.

Art. 23.
Na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przyjmowany jest Statut Towarzystwa, opracowany przez zebranie organizacyjne członków-założycieli oraz wybierane są stałe władze Towarzystwa na okres kadencji trwającej pięć lat. Zmiana Statutu może nastąpić na kolejnym Walnym Zgromadzeniu na wniosek Zarządu, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej lub pisemny wniosek grupy członków.
Zmian Statusu z urzędu dokonuje się przy zmianie ustawy o stowarzyszeniach.
Art. 24.
W przypadku likwidacji Towarzystwa Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o majątku Towarzystwa i powołuję roboczą Komisję Likwidacyjna. W wypadku niemożliwości zwołania Walnego Zgromadzenia decyzję taką podejmuje Zarząd wspólnie z Komisja Kontrolno-Rewizyjna. Decyzja w sprawach majątkowych podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.
Art.25.
Nadzór nad działalnością Towarzystwa sprawują władze określone ustawą o stowarzyszeniach.


[ strona główna ] [ aktualności ] [ Wiadomości Mszczonowskie ] [ pliki do pobrania ] [ galeria ] [ linki ] [ kontakt ]
Copyright ©Towarzystwo Przyjaciół Mszczonowa